רשם הקבלנים מפיק לכל הקבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים (קרוב ל- 10,000 קבלנים) רישיון לשנתיים הקרובות, על הרישיון יצוין כי הוא בעד השנים 2013-2014

בשנת 2010 נקבעו בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישיון) התמ"א – 1980  הסכומים לתשלום  בעד מתן רישיון דו-שנתית בסכומים הבאים :

(1)        ענף ראשי – 998 שקלים חדשים;

(2)        ענף משנה – 605 שקלים חדשים;

(3)        ענף ראשי נוסף – מחצית הסכום הנקוב בפסקה (1);

(4)        ענף משנה נוסף – מחצית הסכום הנקוב בפסקה (2).

 כמו כן נקבע בתקנות המועד לתשלום הרישיון הדו-שנתית  : לא יאוחר מיום 1 בינואר של השנה הראשונה שלגביה ניתן הרישיון ניתן הרישיון  או  בתוך 40 ימים מיום הנפקת הרישיון, לפי המאוחר.

הסכומים הנ"ל משתנים לפי שיעור העלייה בין מדד חודש ספטמבר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש ספטמבר הקודם ובהתאם לתקנות רשם הקבלנים נדרש לפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של רשם הקבלנים הודעה בדבר הסכומים המתקבלים.

איחור בתשלום אגרה מהווה הפרה של תקנה מתקנות רישום קבלנים (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) ונקבע עוד כי מי שמאחר בתשלום האגרה ישלם אגרה בשיעור העולה ב-100% על השיעור הנ"ל, בעד כל תקופת רישיון אשר בה לא שולמה אגרת הרשיון.

ניתן להגיב