Rony Siegal adv. – The former Contractors Registrar

The former Contractors Registrar. Prior to this served for nine years as the legal consultant to the Contractors Registrar.
Offers consulting services for contractors in issues relating to registering contractors, acquiring a permit for constructions works, roads, bridges etc.

להמשך קריאה

ייעוץ בהגשת ערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

המשרד מעניק ייעוץ במקרים בהם התקבלה החלטת רשם הקבלנים הדוחה את בקשתם להירשם בפנקס או להעלאת סיווגם או במקרים של החלפת /הוספת עובד. במקרים אלה זכאי מי שנפגע מההחלטה להגיש ערר בפני וועדת הערר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. בראשות הוועדה יושב שופט בדימוס ועוד שני חברים ולצידם יושבים שני יועצים.

עו"ד רוני סיגל – רשם הקבלנים היוצא, כיהן כרשם הקבלנים במשך ארבע שנים ושנים לפני כהונתו שימש כיועץ משפטי וייעץ במאות תיקים בהליכים השונים בבתי המשפט ובכלל זה במאות תיקים שהתנהלו בועדות הערר בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות.

רשם הקבלנים היוצא עו"ד רוני סיגל ליווה מאות תיקים בהליכים השונים לרבות בפני וועדות הערר והיה שותף לשינוים בחקיקה ובחקיקת המשנה בנושאי רישום וסיווג קבלנים.

להמשך קריאה

הליך של גישור בסכסוכים בתחומי העבודות ההנדסה הבנאיות

להליך הגישור יתרונות רבים : טיפול מהיר בעלות נמוכה יחסית לאלטרנטיבה. כמו כן במקרים שלצדדים מערכת יחסים ממושכת דיונים משפטיים ממושכים עלולים להחריף את הפגיעה ביחסים בין הצדדים וככל שהסכסוך מחריף , קשה עוד יותר ליישבו. זאת ועוד הגישור מאפשר לצדדים שליטה בתוצאה, הפתרון אינו נכפה עליהם. במקום זאת , הצדדים יוצרים בעצמם את הפתרון המתאים להם, פתרון שיבוא לסופו בהסדר מחייב שיושג הסכמת שני הצדדים.

עו"ד רוני סיגל חבר בלשכת עורכי הדין משנת 1995 ונכלל ברשימת המגשרים בהתאם לתקנות בתי המשפט משנת 2003.

להמשך קריאה

קבלן המוכר לעבודות ממשלתיות

ייעוץ וטיפול בנושא אישור "קבלן מוכר" לעבודות ממשלתיות ממשרד האוצר והמינהלת האחראית על הנושא מטעם משרד האוצר

להמשך קריאה

ייעוץ לקבלנים ויזמים בתחומי העסקאות עם רשות מקרקעי ישראל

ייעוץ בכל תחומי העסקאות עם מינהל מקרקעי ישראל. עו"ד סיגל שימש כמנהל המחלקת לעסקאות בבנייה הרוויה במינהל מקרקעי ישראל.

להמשך קריאה

ייעוץ ולווי עסקאות במקרקעין

יעוץ וטיפול בעסקאות נדל"ן בין בקרקעות הפרטיות ובין בקרקעות מינהל מקרקעי ישראל. ייעוץ וליווי של העסקה על כל שלביה. בין היתר בבדיקות המקדימות המתחייבות, היבטי המימון, הסכמי המכר, רכישה, בנייה, שלבי התכנון, התקשרויות עם יועצים, מתכננים, קבלנים, קבלני משנה, ובהמשך בליווי מערכות היחסים המשפטיות המתחייבות.

להמשך קריאה