המחוזי מבטל את החלטת וועדת הערר – סיווג מיוחד קבלן רשום רישיון קבלן רשום

בית המשפט המחוזי מבטל החלטה של וועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים ומחזיר את הדיון לרשם הקבלנים

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, בתיק עמ"נ 498-05-12  חברת הפסגה בחדרה להנדסה ובניה בע"מ נגד רשם הקבלנים מבטל החלטת וועדת הערר ומחזיר את הדיון לרשם הקבלנים.

פסק הדין של כב' השופטת צילה צפת בערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969. בחודש מרץ 2012 דחתה ועדת הערר כתב ערר שהגישה חברת הפסגה חדרה על החלטת רשם הקבלנים להוריד את סיווגה רישיון הקבלן הרשום של החברה הקבלנית מסיווג ג/5 לסיווג ג/1 מהטעם שלא עמדה בתנאי תקנות רישום קבלנים לעבודות הדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988.

פסק הדין למעשה מבטל את החלטת וועדת הערר ומחזיר את הדיון לרשם הקבלנים; נקבע כי נפגעה בזכות הטיעון של החברה הקבלנית עובר להורדת סיווגה בפנקס הקבלנים רישיון הקבלן הרשום.

בהתאם לפסק הדין, הרשם פנה מספר פעמים בכתב אל החברה המערערת והתריע על כוונתו להוריד את סיווגה בפנקס הקבלנים, אלא שבכל אותן פעמים נשלחה הודעה לאקונית בעלת נוסח זהה, הדורשת המצאת תצהיר עדכני, מבלי להתייחס לתצהירים שהומצאו לו כבר ע"י החברה המערעת.

רשם הקבלנים טען שמנהלה של המערערת לא ציין בתצהירים שהגיש לרשם את העובדה שהעביר את מניותיו בנאמנות לבנו וכי פעל בחוסר תום לב.

כב' השופטת צפת החליטה שלא לזקוף לחובתה של החברה המערערת, העדר תום לב משלא הציגה החברה העוררת את ההסכם הנאמנות בפני הרשם, מהטעם שהרשם לא טרח מצידו להביא לידיעת העוררת מה הוא הפגם במסמכים אותם שלחה לרשם.

בית המשפט החליט כי הסיווג המיוחד ברישיון הקבלן הרשום שניתן למערערת בהסתמך על תקנה 7(א)(2)לתקנות רישום קבלנים לעבודות הדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988 ולא כפי שצויין במסמך שהועבר לעוררת במעמד הענקת הסיווג.

גדר המחלוקת בפסק הדין הצטמצמה לשאלת השפעת הסכם הנאמנות על הסיווג שניתן לחברה המערערת ברישיון הקבלן הרשום ונקבע כי משמעות האמור בהסכם הנאמנות היא כי השליטה נשארת במלואה בידי מנהלה של העוררת ולבנו, הנאמן אין כל סמכות מכל מין וסוג שהוא.

בפסק הדין צוין כי עמידה בתנאי תקנה 7(א)(2)תקנות רישום קבלנים לעבודות הדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988 מחייבת שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד ברישיון הקבלן המבוקש שנתיים רצופות לפני הגשת הבקשה וכי במועד הגשת הבקשה היה מנהלה של העוררת בעל המניות.

בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח – 1988, ניתן לשנות את סיווגה של חברה קבלנית והרישיון הקבלן הרשום בשל העובדה שהשליטה הועברה לאחר, במקרה של העברת השליטה ישמט הבסיס לסיווג שכן הסיווג ניתן על סמך בעל השליטה.

 לסיכום, מאחר ורשם הקבלנים לא דן כלל בשאלת העברת השליטה ומאחר וזכות הטיעון של החברה הקבלנית נפגעה ולא נבחנו כל המסמכים הרלוונטים נקבע בפסק הדין כי יש להשיב את הדיון לרשם הקבלנים על מנת שיבחן את הנושא תוך מתן זכות טיעון ראויה.