חוק המכר הבטחת השקעות של רוכשי דירות

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974.

 

הממונה מוסמך לאכוף את חובת כל מוכר דירה חדשה (מגורים, לעסק או למטרה אחרת) שחייב להעניק לקונה אחת מחמש הבטוחות המנויות בחוק : ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, הערת אזהרה, משכון או בעלות.

הממונה מנהל מאגר של הדיווחים שמעבירים המוכרים המתייחס לדירות החדשות שנמכרות. הדיווח כולל את פרטי הקונה, המוכר, המקרקעין הנמכרים ופרטי הבטוחה שמעניק המוכר לקונה. פרטים אלה צריכים להימסר לממונה בתוך המועד הקבוע בתקנות.

לממונה סמכויות לדרוש למסור לו ידיעות ומסמכים המתייחסים למכירה של דירות, להיכנס למקום המשמש את מוכר הדירה ולבצע ביקורת על קיום הוראות החוק. כמו כן הממונה מוסמך להטיל סנקציות כספיות על מפרי החוק.

לסמכויות הממונה ולעיצומים שמוסמך להטיל על מוכר שהפר את החובות הקש על הקישורית הבאה :

https://www.gov.il/he/departments/general/head_of_sales_law