טיפול בתלונות דיירים כנגד קבלנים רשומים

החוק מסמיך את רשם הקבלנים לבטל רישומו של קבלן מפנקס הקבלנים במקרה שהקבלן  "..שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות".

 "נוהג ומקובל" נלמד בין היתר מתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), תשמ"ט-1988.

מתקנות ערעור מהימנות קובעות למשל כי נוהג מקובל הוא כאשר "קבלן מבצע את העבודות ברמה ובטיב התואמים את התחייבויותיו החוזיות או הדרישות המקצועיות של הענף שבו הוא רשום בפנקס". קבלן שלא נוהג כאמור נחשב כמי שנהג שלא עפ"י הנוהג המקובל.

כאמור החוק מתיר לרשם סמכות לבטל קבלן שנהג בניגוד לנוהג המקובל. יחד עם זאת אם מצא הרשם כי נהג הקבלן בניגוד למקובל, אך ברמה שאינה מצדיקה ביטול רישומו של הקבלן מפנקס הקבלנים, רשאי הוא להסתפק בנקיטת אמצעי משמעת (נזיפה, קנס וכיוצ').

יודגש כי הרשם מוסמך לנקוט באמצעי משמעת כנגד קבלן רק לאחר שערך התייעצות בוועדה המייעצת, שחבריה  הם נציגים של גופים מדעיים המתמנים בידי השר אחרי שהתייעץ עם מועצת הקבלנים.

על החלטות רשם הקבלנים ניתן לערור בפני וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

במסגרת ההליכים המשמעתיים ניתנת לקבלנים הנילונים הזדמנות לטעון טענותיהם בפני  הוועדה המייעצת, אך הוועדה המייעצת אינה ערכאה דיונית רגילה.  הוועדה המייעצת היא גוף מנהלי שלעיתים ההליך לפניו מתמצה בהגשת תצהירים בלי לנהל חקירות על התצהירים וככל שזכות השמיעה של הקבלן תקופח הוא זכאי לערור לפני ועדת הערר ולאחר מכן זכאי להגיש אף עתירה מינהלית.

כפי שנקבע בעבר ע"י בית המשפט ההכרעה הנורמטיבית של הרשות המנהלית בעניין המשמעות שיש לליקויים שנתגלו במהלך ברור תלונה כאמור וביחס למשמעות התנהלות של קבלן כלפי דיירים שהלינו נגדו, היא הכרעה של גוף האמון על קביעת המשמעות התוכנית של נורמות ההתנהגות המוטלות על קבלן רשום.

ראה בעניין זה פסקי הדין הבאים :

ו"ע 11173-05-10 חברת פלסים חברה לפיתוח ולבניין בע"מ נגד רשם הקבלנים

ו"ע 1503/08 חברת האחים אוזן בע"מ נגד רשם הקבלנים