לפסק דין עמ"נ 32862-03-11 חברת איכות ב.צ הנדסה נגד מדינת ישראל – הקש כאן:

פסק דין בערעור מינהלי על החלטה של וועדת הערר לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 המתייחס לחברה שרישומה בוטל לאחר שהוצא נגדה צו פירוק

פסק הדין מתייחס לחברה שרישומה בוטל לאחר הפירוק ולחברה נוספת שהייתה רשומה לפי סעיף 7 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ט -1988

ולסמכויות הרשם בהתאם לסעיף 8 לחוק רישום קבלנים ולתקנה 10 לתקנות הסיווג האמורות

http://moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/piskey_din/32862_03_11.pdf