לקבלת מידע על חידוש האישורים לקבלנים מוכרים והגשת בקשות להיות קבלן מוכר, נהלים מעודכנים לקבלת אישור כקבלן מוכר לביצוע עבודות בניה עבור משרדי הממשלה – יש ללחוץ כאן :

http://diur.mof.gov.il/NR/rdonlyres/6E175122-B741-4743-BDBA-D09479545CB0/0/MicrosoftWordחידושהתעודות20121הודעתאוקטובר.pdf