מידע כללי בנוגע ל"קבלן מוכר" או "קבלן בעל כוכבית" או "קבלן המוכר לעבודות ממשלתיות"*

קבלן רשום בפנקס הקבלנים המבקש לבצע עבודות עבור משרדי הממשלה צריך להיות "מוכר" ע"י משרד האוצר לביצוע עבודות ממשלתיות.

קבלן שרשום בפנקס הקבלנים המתנהל במשרד הבינוי והשיכון, המבקש להיות "מוכר" לעבודות ממשלתיות פונה בבקשה למשרד האוצר על-מנת שלהיות מוכר גם לביצוע עבודות ממשלתיות.

קבלן מוכר הינו קבלן שמקבל אישור ממשרד האוצר ורשאי להתמודד במכרזים של משרדי הממשלה בתחום הבנאות, בהתאם לאישור בענף ובסיווג בו הוא נרשם.

האישור ניתן ע"י משרד האוצר באמצעות הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים.

הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים היא וועדה בה חברים משרדי הממשלה ובין היתר משרד הבריאות, משרד הבינוי והשיכון, משרד הביטחון ומשרד האוצר שנציגה משמש כיו"ר הוועדה.

בהתאם לקריטריונים שנקבעים ע"י הוועדה נבחנים ומאושרים הקבלנים   שרשאים לבצע עבודות הנדסה בנאיות במשרדי הממשלה.

כיום הוועדה פועלת רק בענפים ראשיים 100 ו-200 קבוצת סיווג ג' בסווגים 3 , 4 ו- 5.

האישורים מוענקים אחת לשנה ובתום המועד נדרש הקבלן לעמוד בקריטריונים שנקבעים ע"י הוועדה ומי שאינו עומד בכך נמחק ממאגר הקבלנים המוכרים.