פסולים לרישום מפנקס הקבלנים

(1)     פושט רגל, כל עוד לא שוחרר ותאגיד הנמצא בפירוק, למעט פירוק מרצון;

(2)      מי שהורשע בעבירה שיש בה בהתאם למבחנים שנקבעו בתקנות כדי לערער מהימנותו להיות קבלן רשום או עבירה אחרת לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שקבע לענין זה השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וכל עוד לא עברו שלוש שנים מיום שנשא עונשו על אותה עבירה;

(3)     מי שנהג דרך קבע בניגוד לנוהג המקובל במקצועו כפי שהוגדר בתקנות;

(4)      תאגיד שמנהל ממנהליו הוא קבלן שרישומו בפנקס בוטל לפי סעיף זה, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ביטול הרישום;

(5)      תאגיד שמנהל ממנהליו הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם המנהל עצמו לא היה רשום בפנקס, זולת אם אותו מנהל פרש מתפקידו כמנהל תוך שלושה חדשים מיום ההרשעה;

(6)      מנהלו של תאגיד שרישומו בוטל לפי פסקאות (2)(3)(4) או (5);

(7)      מנהלו של תאגיד אם התאגיד הורשע בעבירה כאמור בפסקה (2) אף אם התאגיד עצמו לא היה רשום בפנקס.