סמכויות רשם הקבלנים במקרה של הפרת החוק

חוק רישום קבלנים קובע חובת רישום בפנקס הקבלנים כתנאי לביצוע עבודות בנייה בהיקפים שהוגדרו בו. החוק מסווג עבודות בנייה לענפים שונים וקובע סיווגים שונים לרשומים מכוחו בפנקס. הרשם מסווג את הקבלנים בהתאם ליכולותיהם, לאחר שנועץ בוועדה מקצועית, כדי להבטיח את הרמה המקצועית ואת טיבן של עבודות הבנייה. ביצוע עבודות הנדסה בנאיות בניגוד להוראותיו של החוק, ובפרט עבודות אשר חורגות מההיקף המותר לפי הסיווג שקבלן רשום בו, אסור ומהווה עבירה על החוק.

רשם הקבלנים עוסק בין היתר באיסוף מידע על קבלנים שאינם רשומים בפנקס, הפועלים באתרי הבנייה בניגוד לחוק והגשת חומר החקירה לתובע מטעם הרשות המקומית שבה בוצעה העברה. זאת ועוד רשם הקבלנים מוסמך להוציא צו הפסקת עבודות כנגד עבודות המבוצעות בניגוד לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969.

רשם הקבלנים מוסמך להוציא צו הפסקה מינהלי  להפסקת עבודות במקרים בהם יש לו יסוד סביר להניח כי מבצעים עבודת בניה בניגוד לחוק והוא  רשאי לצוות על כל אדם הנראה לו אחראי לביצוע העבודה להפסיק מיד את הבניה כולה; הצו שמוציא רשם הקבלנים בטל בתום 15 ימים מיום נתינתו, אלא אם כן הוגש לבית המשפט כתב אישום נגד האדם שאליו הופנה הצו.

ביצוע עבודה שהייתה חייבת להיות מבוצעות ע"י קבלן רשום (בהתאם להיקף ולמהות העבודה) שלא באמצעות קבלן רשום, מהווה הפרה של התנאים להיתר הבנייה ומשכך חלות  גם ההוראות הרלוונטיות מדיני התכנון והבניה.

כך גם במקרה בו קבלן שמסב את העבודות לקבלן שאינו רשום בפנקס הקבלנים עובר על תקנות רישום קבלנים, פועל בניגוד לנוהג המקובל במקצוע;

לפסקי דין בעניין זה ראה:

ו"ע  10963-09-10

ו"ע 22501-11-10 

ו"ע 47088-01-11 

ו"ע 20442-05-11