פסק דין בנושא הורדת סיווג במקרה של מכירת חברה

פסק הדין וע' 1030/09 חב נוריס נגד רשם הקבלנים בנושא סמכויות הרשם להורדת סיווגה של חברה שמניותיה הועברו לאחר

המדובר בהחלטה של וועדת הערר שהוקמה בכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט -1969.

 

במהלך שנת 2012 התפרסם פסק דין אחר בתביעה אזרחית שהצדדים לתביעה היו הצדדים בעסקת מכירת מניות החברה.