קבלן רשום מוקפא או רישיון קבלן רשום מוקפא או הקפאה של רישום קבלן הרשום בפנקס הקבלנים

רישיון קבלן רשום "בהקפאה" או הקפאת רישום קבלן רשום

 בפנקס הקבלנים באתר משרד הבינוי והשיכון רשם הקבלנים קיימת התייחסות לקבלן שרישונו מוקפא  :

" ** קבלן שליד שמו מופיע הכיתוב: **מוקפא**  – מוקפא עפ"י בקשתו והוא אינו רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות עד להודעה אחרת."

 בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 או בתקנות שהותקנו מכוחו אין הגדרה להקפאה של רישום קבלן; חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969 מונה את סמכויות הרשם הקבלנים ותקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום) קובעות את סדרי הרישום של קבלן רשום בפנקס הקבלנים. לכאורה, ההערה הנ"ל שהוספה לפנקס הקבלנים אינה מתיישבת  עם נוסח טופס 44 שעליו נדרש הקבלן הרשום לחתום כחלק מנוהל הקפאת הרישיון הקבלן כאמור;

נראה כי לא מדובר בבקשה של הקבלן הרשום אלא בתנאי לכאורה של רשם הקבלנים לוויתור על הזכות (לביצוע עבודות) בתמורה להענקת זכות אחרת (רישום תאגיד). מהטופס ניתן גם ללמוד כי הוא מבקש ככל הנראה לשמר את הזכות לגביית אגרת הרישיון.

מוצע לבחון האם לא יהיה ראוי במקרה בו מבוקש לאסור על קבלן מלבצע עבודות, למנוע ממנו את קבלת הרישיון והאם אין מקום לקבוע נושאים אלה בחקיקה.

*תוכן זה אינו תחליף לחוות דעת מקצועית וכל הפועל על פיו עושה כן על אחריותו המלאה.