לאן נעלמו כ-1400 קבלנים לעבודות ביוב ניקוז ומים ?

בימים אלה, שנושאי הבטיחות והנפגעים בענף הבנייה נמצאים בכותרות, נכנסו לתוקפם תיקוני חקיקה חדשים ומשמעותיים ביותר לתחום רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל, שיש בהם כדי להוביל להפחתה ברמת הכשירות המקצועית של הקבלנים המבצעים עבודות ביוב ניקוז ומים.

נסביר: כל קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי פעילותו בענפים אשר מחולקים לענפים ראשיים ולענפי משנה. בנוסף, הקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, בענפים השונים, בחלוקה לשלוש קבוצות סיווג, א' עד ג', ובחמש רמות בין 1 ל-5. הסיווג מלמד על היקף הביצוע הכספי המקסימלי שכל קבלן רשאי לבצע באתר. כך לדוגמא, קבלן שרשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג'1 רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות בענף בו הוא רשום, בהיקף כספי שאינו עולה על סך של 4,253,000 ₪; קבלן שרשום בפנקס הקבלנים בסיווג ג'5, 'סיווג בלתי מוגבל', רשאי לבצע כל עבודה קבלנית ללא הגבלה בסכום בענף בו רשום הקבלן. הרישום והסיווג של הקבלנים בפנקס הקבלנים פתוח לעיון הציבור וכל מזמין עבודה יכול לבדוק באיזה ענף או ענף משנה רשום הקבלן ובאיזה סיווג כספי.

בהתאם לתיקוני החקיקה שנכנסו לתוקף, בוצעו שינויים משמעותיים ברישיונות שנשלחו לאחרונה לקבלנים על ידי רשם הקבלנים. רבים מהקבלנים יופתע לגלות שהרישיונות שלהם והענפים בהם היו רשומים עד כה, שונו באופן מהותי. לחלקם יתווספו ברישיון תחומים שלא היו להם ברישיון הקודם ולחלקם צומצמו ברישיון תחומים בהם היו רשומים מזה שנים.

מדובר בשינויים שעצם הטמעתם המידית עלולה להוביל לתקלה ולפגיעה בציבור. אחד מהשינויים העיקריים נוגע לקבלנים ותיקים שהיו רשומים כבר שנים בענף ראשי לעבודות ביוב, ניקוז ומים – הם יגלו לפתע (כפי שיגלו גם מזמיני העבודות), שהם כבר אינם רשומים כקבלנים בענף ראשי – ביוב ניקוז ומים (סמל 400), אלא הועברו לענף משנה (סמל 260) שהינו תת-ענף בענף כבישים, תשתית ופיתוח). הענף הראשי בו הם היו רשומים, בוטל ונעלם.

צעד חריג זה הפך ביום אחד וללא תקופת מעבר את כל הקבלנים שמבצעים עבודות ביוב ניקוז ומים בישראל (כ-1,400 קבלנים), מקבלנים בענף ראשי לקבלנים בענף משנה ואין ספק שמהלך זה ישפיע הן על הקבלנים והן על מזמיני העבודה.

לא מדובר בסמנטיקה אלא בשינוי מהותי אשר עשוי להשליך גם על מכרזים רבים שמפורסמים על ידי מזמיני עבודה, רשויות ציבוריות ועל התחרות במשק בתחום זה. כך למשל, יתכן שתפגע התחרות בין הקבלנים, כאשר מכרזים לביצוע עבודות בתחום ביוב ניקוז ומים, שהתפרסמו עד כה במסגרת ענף ראשי 'ביוב ניקוז ומים' (סמל 400), לא יפורסמו במסגרת ענף המשנה (סמל 260), אלא במסגרת ענף ראשי 'כבישים, תשתית ופיתוח' (סמל 200).

זאת ועוד, העברת כל הקבלנים מענף ראשי (400) לענף משנה (260) עלולה לפגוע בחלק מאותם קבלנים. כך לדוגמה בקבלנים שלא היו רשומים במקביל לרישומם בענף ראשי (400) גם בענף ראשי כבישים תשתית ופיתוח (200) או בקבלנים שרשומים בענף (200), אך הסיווג בענף זה נמוך מהסיווג שבו הם מסווגים בענף (260).

בהיבט הכשירות המקצועית של הקבלנים, השינוי יוביל להפחתת הכשירות והמקצועיות, אשר מהווים את הבסיס המקצועי של הקבלנים במסגרת רישיונם הקבלני בענף הראשי (400). במה דברים אמורים: התנאים לקבלת רישיון קבלן בענף ראשי מחמירים בהרבה מהתנאים לקבלת רישיון בענפי המשנה; קבלן ראשי נדרש להכשרה מקצועית כמהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה ולניסיון של שנים. קבלן בענף משנה לא יידרש לעמוד בתנאים אלה, אלא בתנאי כשירות נמוכים בהרבה מהתנאים הקיימים היום. זאת ועוד, יש להניח שקבלנים רבים מתוך הקבלנים, שהפכו בין לילה לקבלנים בענף משנה, יפנו לרשם הקבלנים כדי לממש זכאותם ולהשתחרר מהצורך בהעסקת מהנדסים, הנדסאים ומנהלי עבודה, ששימשו כבסיס לרישומם בענף הראשי. מהלך זה עלול להוביל להפחתת הפיקוח המקצועי בענף.

תיקון זה ברשימת הענפים הינו חלק מתיקונים אשר התגבשו לפני מספר שנים, כהצדקה לכאורה של הפחתת רגולציה ודומה כי אינו משרת את המטרות המרכזיות של פנקס הקבלנים. לא קדם לתיקון פרסום על בדיקה מקיפה שתצדיק הפחתה ברמת הכשירות לכל קבלני הביוב הניקוז והמים ובכלל.

מטרת הרגולציה על ענף עבודות הבנייה בישראל היא להבטיח שעבודות ההנדסה יבוצעו רק על ידי מי שכשיר לכך, לאחר שהוכיח הכשרה וניסיון קודם בביצוע עבודות מתאימות במשך השנים שקדמו לקבלת הרישיון. פנקס הקבלנים נועד לשקף מידע ברור לציבור אודות הקבלנים המתאימים להגדרה זו. קשה גם להבין את הדרישה ליישום המידי שנכפה על רשם הקבלנים החדש במקום להטמיע שינויים כה משמעותיים בהדרגה.

פנקס הקבלנים אמור לכלול מידע אודות הקבלנים לפי מפתח חלוקה של מומחיות וניסיון של הקבלן על מנת לשפר את היכולת של הציבור ומזמיני העבודה לאתר את הקבלנים המומחים בתחומם. ברם נראה כי התיקונים שנכנסו בימים אלה לתוקפם עלולים לפגוע בציבור לאור ההפחתה ברמת הכשירות המקצועית.

  • מאת רשם הקבלנים בדימוס עו"ד רוני סיגל והיועץ המשפטי לשעבר של רשם הקבלנים, עו"ד אמיר לוי.
  • המאמר פורסם ב'מרכז הנדלן'. דצמבר 2018.