שינוי פרטי קבלן רשום, שינוי בפרטי רישיון הקבלן והחלפת עובד אחראי

בכל מקרה של שינוי פרט מהפרטים שמסר קבלן לרשם הקבלנים הוא יידרש לעדכן את רשם הקבלנים באמצעות טופס 32 המצ"ב   בקישורית הבאה :

https://www.gov.il/he/departments/guides/tofsey_rasham_hakablanim

בנוסף, לאחרונה נשלחו לכל הקבלנים רישיונות וכל קבלן שמבחין כי חל שינוי ברישיון הקבלן באחד מהפרטים שמסר בעבר לרשם הקבלנים נדרש לדווח על כך לרשם הקבלנים, ובין היתר במקרים הבאים :

שינוי כתובת – יש לעדכן את רשם הקבלנים בכתובת החדשה.

שינוי שם  החברה – נדרשת להעביר לרשם הקבלנים טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1) , תעודת שינוי שם מרשם החברות וכן דף מידע מעודכן מרשם החברות.

במקרה של שינוי בהרכב המנהלים – החלפת הרכב המנהלים מחייב הגשת טופס הרשמה חדש על כל נספחיו בצירוף הפרטים הישנים של החברה. ניתן להגיע לטופס ההרשמה גם דרך אתר זה בדף הראשי מידע על רישום קבלנים – טפסים.

במקרים אלה יש להגיש לרשם הקבלנים טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1).

https://www.gov.il/he/departments/guides/tofsey_rasham_hakablanim

במקרה של החלפת עובד המשמש בסיס לרישום החברה

החלפת אחראי לקבלן הרשום על פי הוראות סעיף 4(א)(6) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969

במקרה של החלפת עובד שכיר אחראי יש להתחיל את תהליך רישום העובד מחדש וניתן להיכנס לטופס מקוון ל-החלפת עובד , מדובר בטופס מקוון שממלאים באינטרנט, לאחר מכן מדפיסים אותו מחתימים את הגורמים המצויינים בטופס לרבות העובד,  המנהל,  רו"ח ועורך הדין שמאמת חתימה.