תיקונים משמעותיים ברגולציית רשם הקבלנים

במאמר זה נבקש להתייחס למספר שינוים משמעותיים שחלו בתחום רישום הקבלנים המשפיעים על תחום המכרזים בכלל ועל הגשת בקשות לרישום ולסווג ברשם הקבלנים בפרט.

תיקון תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג-1993 (להלן – תקנות קביעת ענפים) ותיקון תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) תשמ"ט-1988 (להלן – תקנות הסיווג) משנות את רשימת הענפים וענפי המשנה בפנקס הקבלנים.

באופן כללי, תקנות הסיווג, קובעות את ההיקף הכספי המרבי של העבודות המותרות לביצוע לכל קבלן בהתאם לענף או לענף המשנה בו הוא רשום בפנקס הקבלנים. השינוי בתקנות קביעת הענפים משנה את רשימת הענפים ובהתאמה לכך, שונתה גם רשימת הענפים המופיעה בתוספת של תקנות הסיווג. שינוים אלו נכנסו לתוקף בסוף שנת 2018 ויושמו כבר ברישיונות החדשים שהופקו לכלל הקבלנים לשנים 2019-2020.

בין יתר השינוים שבוצעו, בוטלו חלק מענפי המשנה וכן שונו ההגדרות לחלק מענפי המשנה-

מענפי המשנה שבוטלו נציין את ענף 'עפר חיצוב ופיצוץ" (סמל 110), כלונס בסלע (210), כלונסאות וקידוחים לגשרים (330) ותיעול וביוב (420).

בין ענפי משנה ששינו את הגדרתם נציין את ענף משנה 'חשמלאות' (סמל 160) שמוגדר כיום "חשמלאות ותקשורת במבנים".

תחום מיזוג האוויר, קירור ומתקני החימום והקירור הוא נושא נוסף ששונה. ענף המשנה שהיה קיים שנים בהגדרתו 'מתקני קירור' (סמל 172) בוטל ומוזג לתוך ענף משנה 170 שמוגדר כיום 'מתקני מיזוג אויר וקירור'. ענף משנה 170 הוגדר מחדש ותכולתו הורחבה כענף למתקני מיזוג אויר וקירור ובמקביל בוטל ענף משנה "מתקני קירור". היינו, התיקון מרחיב את תכולת הענף של המיזוג האוויר לכל מי שהחזיק ברישיון לענף משנה 170 עובר לביצוע התיקון.

לבד מהאמור, בחלק מענפי המשנה צומצמה תכולת הענף ובאחרים הורחבה. כך למשל לענף משנה מתקני תברואה ואינסטלציה הוספו 'מערכות כיבוי אש'. משמע,  שקבלן שהיה רשום בענף 190, כעת הוסף לרישיונו תחום מערכות כיבוי האש והוא יהיה רשאי לבצע גם עבודות מתחום זה. בתחום קונסטרוציות פלדה, לענף משנה 150 שעד כה הוגדר "קונסטרוקציות פלדה" הוספו המילים 'עומס אדם ולגשרי צנרת".  בתחום המשאבות, ענף 500, שעד כה הוגדר כ'משאבות טורבינות ותחנות שאיבה" מוגדר כעת כ'מערכות אלקטרומכנאיות בתחנות שאיבה ללא המבנה"..

זאת ועוד, בהתאם לתקנות החדשות לא ניתן יהיה להירשם עוד לענפי המשנה של הרחבת מבנים (סמל 135), בניה טרומית (סמל 140), 310 ו-700 (ממגורות). בנוסף, קבלנים שרשומים כבר באחד מהענפים 135,140 ,310 ו-700 יישארו רשומים בענפי משנה אלה ואף יהיו זכאים להתקדם ועלות בסיווגיהם.

שינוי אחר שנכנס לתוקפו הוא ביטול ענף ראשי לעבודות ביוב ניקוז ומים (סמל 400). מכוח שינוי זה, כל הקבלנים שהיו רשומים בפנקס הקבלנים בענף הביוב ניקוז ומים, הועברו לענף משנה (סמל 260). מדובר בשינוי מהותי שעשוי להשליך על מכרזים רבים שמפורסמים על ידי מזמיני עבודה, רשויות ציבוריות ועל התחרות במשק בתחום זה. יש להניח ששינוי זה יפגע בתחרות בין הקבלנים, מאחר ומכרזים לביצוע עבודות בתחום ביוב ניקוז ומים, שהתפרסמו עד כה במסגרת ענף ראשי 'ביוב ניקוז ומים' (סמל 400), לא יפורסמו במסגרת ענף המשנה (סמל 260), אלא במסגרת ענף ראשי 'כבישים, תשתית ופיתוח' (סמל 200).

זאת ועוד, העברת כל הקבלנים מענף ראשי (400) לענף משנה (260) עלולה לפגוע בחלק מאותם קבלנים שהיו רשומים בסמל 400. כך לדוגמה, בקבלנים שלא היו רשומים במקביל לרישומם בענף ראשי (400) גם בענף ראשי כבישים תשתית ופיתוח (200) או בקבלנים שרשומים בענף (200), אך הסיווג בענף זה נמוך מהסיווג שבו הם מסווגים בענף (260) (ר' מאמר בנושא שפורסם בדצמבר 2018 במרכז הנדל"ן תחת הכותרת "צפי לפגיעה בציבור" וכן מאמר בעיתון 'גלובס' מיום 8/2/19 תחת הכותרת "שינוי בסיווג הקבלנים יפחית רגולציה אבל יפגע לחלקם בפרנסה")

שינוי נוסף שנכנס לתוקפו מתייחס לרישום בענפי המשנה בטונים ובניית שלדים (סמל 130) וקונסטרוקציות פלדה (סמל 150). בבקשות לרישום בענפי משנה אלו, יידרש עתה ממועמד לרישום בענפי משנה אלה להוכיח הכשרה הנדסית של מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה וניסיון מתאים, כזה שנדרש עד כה רק ברישום לצורך ענפים ראשיים בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 4 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ״ט-1969.

השינויים בתקנות ואופן יישומן יעלה עוד שאלות רבות בתחום הרישום והסיווג, ויש להניח שחלקן עוד יידונו בפני רשם הקבלנים בדרישה לפרשנות והכרעה.

 

 

 

 

 

*הנוסח המחייב הוא נוסח התקנות שפורסם בילקוט הפרסומים.