תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים)

קבלן שנערך לו מעקב סיווג לפי תקנה 10א לתקנות רישום קבלנים(סיווג קבלנים רשומים) נדרש להמציא בין היתר את הטפסים הבאים :

טופס 42 תצהיר מעקב לפי תקנה 10א לתקנות הסיווג

טופס 43 דווח מבקר מעקב לפי תקנה 10א לתקנות הסיווג

מידע כללי בנוגע לתקנת המעקב

תקנה 10 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשמ"ט – 1988 מעניקה לרשם הקבלנים סמכות כללית, לשנות את סיווגו של קבלן במקרה בו הוא מוצא כי "..לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים שעל פיהם סווג.."

תקנה 10א לתקנות האמורות יוצרת הסדר ספציפי, ומכונה "בדיקת מעקב", "תקנת המעקב", "מעקב 10א"

תקנה 10א לתקנות הסיווג מטילה על רשם הקבלנים חובה לערוך בדיקה תקופתית של כשירות הקבלנים, ומעניקה לרשם סמכות להוריד לקבלן את הסיווג, כפועל יוצא של ממצאי בדיקתו, אולם זאת באופן מדורג בלבד, בדרגה אחת בלבד.

מצא רשם הקבלנים, על יסוד בדיקה תקופתית בהתאם לתקנה 10א(א), כי סיווגו של קבלן איננו הולם עוד את סיווגו הגבוה, ואין כל הצדקה להותירו בסיווגו הגבוה, הוא מוסמך להוריד את הסיווג בדרגה אחת.   

הסיווג בפנקס הקבלנים אמור לשקף בצורה נכונה את כשירותם של הקבלנים, בפרט מבחינת היקף העבודות שהם ביצעו בעבר.

תקנה 10א קובעת כי קבלן המסווג בסוג 3 עד 5, צריך הוכיח לרשם, אחת משתי החלופות הבאות :

(1)   כי הוא סיים לבצע במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-30% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;

 

(2)   שהוא סיים לבצע, במשך שש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-80% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג;