תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות – סיווג קבלנים רשומים

לעיון בתקנות הסיווג שפירסם רשם הקבלנים – לחץ כאן : תקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים) 

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988, קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס.

התקנות קבעו חמש דרגות סיווג וכל דרגת סיווג מתייחסת להיקף הכספי המותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום באתר אחד (בבנייה למגורים קיימת התייחסות להיקף במ"ר. היקף הסיווג מתעדכנים מעת לעת.

סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסווג 5 הוא הגבוה ביותר ומאפשר ביצוע עבודות בהיקף בלתי מוגבל בענף בו רשום הקבלן.

הסכומים הנקובים בטבלה מתעדכנים בכל שנה לפי שיעור עליית מדד תשומות הבנייה למגורים.

העבודות ההנדסה הבנאיות מתחלקות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), ובתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים) הנ"ל חולקו ל- 3 קבוצות בהתאם להיקף הכספי המותר לביצוע (קבוצה א', ב' ו- ג').

 קבלן שנרשם לראשונה, יקבל את הסיווג הנמוך סיווג 1, וכעבור 12 חודשים ממועד רישומו הוא רשאי להגיש בקשה העלאת סיווגו ויידרש להוכיח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש; כי סיים לבצע עבודה באתר אחד שהיא בהיקף 70% מההיקף המקסימלי שהיה זכאי לבצע (תק' 3 לתקנות רישום קבלנים סיווג קבלנים רשומים) 

לקבלת פרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר משרד הבינוי והשיכון בקישורית הבאה :

https://www.gov.il/he/departments/general/sivug_kablanim