וועדת ערר : רשם הקבלנים פעל כשורה כשהוריד סיווג לקבלן והקבלן גם ישלם 20,000 ₪ הוצאות

רומיק אחזקות נגד רשם הקבלנים

העוררת הגישה את הערר לאחר שנפגעה מהחלטת רשם הקבלנים להוריד את סיווגה בענף הבניה 100 מסוג בלתי-מוגבל 5 לסוג הנמוך ביותר 1 ולהוריד את הסיווג בענף 200 – כבישים, תשתיות ופיתוח מסוג 3 לסוג 1, ובענף גשרים 300, מסוג 5 לסוג 1 ובענף 400, ניקוז ומים, מסוג 3 לסוג 1.

הסיווג שקיבלה העוררת ניתן לה בהתבסס על תקנה 7 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים) תשמ"ח – 1988.

העוררת מחזיקה במניות חברת שגיא שרישומה בוטל מפנקס הקבלנים.

רשם הקבלנים פנה לעוררת מספר פעמים וביקש להעביר לו מסמכים להמשך הטיפול ברישומה.

הנושא נדון בוועדה המייעצת של רשם הקבלנים שהמליצה לרשם הקבלנים להוריד את סיווגה לסוג 1 בגין אי מענה לפניות הרשם ואי עמידה בתנאי הסיווג המיוחד ורשם הקבלנים אימץ את ההמלצה. סעיף 8(א) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969 קובע כי "רשאי הרשם, אם ראה שדרגת החומרה שבמעשה או במחדל  אינה מצדיקה  את ביטול רישום הקבלן בפנקס, ינקוט נגדו  אחד  או יותר מאמצעי משמעת…" ורשם הקבלנים בחר שלא לנקוט בהליך זה אלא לנקוט בדרך של הורדת סיווגה של העוררת, שכן העוררת לא ניצלה את ההזדמנות שניתנה  לה להוכיח כי היא ביצעה וממשיכה לבצע עבודות בהיקף  שיצדיק המשך רישומה בסיווגים הגבוהים.

בפסק הדין נקבע כי יש סמכות לרשם הקבלנים מכוח תקנה 10  לתקנות רישום קבלנים עבודות הנדסה בנאיות (סיווג  קבלנים רשומים, תשמ"ח –  1988) לשנות את סיווג  של קבלן אם מצא "כי לא מתקיימים עוד  בקבלן התנאים שעל פיהם סווג לפי תקנות אלה".

פסק הדין של ועדת הערר קובע כי החלטת רשם הקבלנים נכונה וכי העוררת התעלמה במשך תקופה ארוכה מהתרעותיו  בעניין הורדת סיווגה ונמנעה מלמסור פרטים על עבודותיה, ולכן אינה ראויה להיות רשומה בפנקס  הקבלנים בסיווג גבוה  מהסיווג הבסיסי. סיווגה של העוררת הורד, על מנת לשקף בצורה  הולמת ככל  האפשר, את כשירותה לבצע עבודות קבלנות.

הערר נדחה והעוררת חויבה בהוצאות של 20,000 ₪.